APROBAT PER LA COMISSIÓ DE MAGATZEMS 

 

GENERALITATS: L'acceptació de la nostra oferta,contarctes o llevat de pacte en contra per escrit,implica el 
               coneixement i acceptació d'aquestes Condicions ​Generals de Venda.

COMANDES: Constituex compromís d'adquisició per al client i per la nostra part hi haurà de ser considerats en ferm,
            reservant-nos el dret de suspendre'ls o anular-los.

PREUS: Els preus serán els que hi figurin en vigor de la nostre tarifa per a tota clase de mercaderies sol-licitades 
o en el seu defecte pels reflexats en les ofertes o pressupostos que el client coneix i accepta.
Aquest preus estan subjectes a revisió.

ENTREGUES:Els terminis d'entrega son aproximats a comptar des de la conformitat de la comanda.
El client renuncia a tota reclamació o recissió per demora ocasionats per causes de força major.
Les entregues de materials s'entendran verificades per la simple posada dels mateixos a disposició del 
comprador,en les seves instal-lacions. 

QUALITAT I MEDIACIÓ: Les mostres facilitades no implica que el subministra sigui absolutament idèntic 
en to i vetejat,per tractar-se de productes naturals que,encara seleccionats i elaborats cuidadosament,podran 
estar subjectes a lleugeres variacions de tonalitats,gra,i composició. Les variacions que la naturalesa hagi introduït
 en el mateix no poden ser consideratscom defectes;no acceptant reclamacions per tal motiu.
El client podrà examinar el producte en les nostres instal-lacions o be realitzar qualsevol reclamació per  diferència 
o defecteels material a l'entrega de la mercaderia o en el termini màxim de vuit dies següents a la recepció de la
mateixa.
No serà acceptada cap reclamació si el material ha estat utilitzat o sotmès a un procés qualsevol de transformació per 
part del comprador.Els material oferts de segona qualitat,no podran ser reutilitzats en cap cas poden ser examinats
abans de la seva expedició.                        
Les mesures a consignar s'obtindran deduïnt proporcionalment els entrants,en blocs o taules simplement asserrades i 
seran les reals si van tallats els seus cantons a mida fixa.

EMBALATGES: Els embalatges,si els hi foren,no estan inclosos en els preus donats i seran a càrrec del comprador.
Els preus seran els estipulats en la nostra tarifa.

TRANSPORT: Les despeses,ports i riscos de transport son per conte del client,encara que el transport es realitzi pels 
nostres medis o per encàrrec o gestió de Marbres Decoratius S.A., entenent que el port concertat amb Marbres 
Decoratius S.A. ho es com a mandatari del cilent.

PAGAMENTS: Es reflaxarà la seva forma en la comanda o en el seu defecte en la factura mes IVA;qualsevol demora 
en el termini concertat de pagament,s'incrementarà l'import en un 1% mensual.Quant es retorni un rebut,s'incrementarà 
el deute en un 6% en concepte de devolució,més un 1% mensual sobre els dies de demora en el pagament.

COMPETÈNCIA: Les parts es sotmenten a la jurisdicció i competència dels jutjats de Barcelona amb renuncia expressa 
al seu propi fur.


A tenor del que disposa la llei 7/1998 de 13 d'abril publicat en BOE de 14 d'abril de 1998 pàgina 12.304, declaren
expressament els contractants ser coneixedors del contingut de les presents condicions generals de venda.